LobbyUserBase

SDK Type: LobbyUserBase FZeuzLobbyUserBase LobbyUserBase

Field Type Notes
Ready bool
Params map[string]Variant
Created int64
Updated int64
Base Fields LobbyUser
UserID string
DisplayName string
Team string
Slot string
Info string